Mariakyrkan, Sigtuna

 

Mariakyrkan är en av kyrkorna i Sigtuna församling och den äldsta byggnaden i Sigtuna som fortfarande är i bruk. 

Någon gång i mitten av 1230-talet påbörjades bygget av Mariakyrkan. Sent på hösten 1247 invigdes kyrkan men 

då var endast koret färdigt. Omkring 1255 var kyrkan färdig, då ärkebiskop Jarler begrovs i koret. Ärke-

biskopens gravnisch finns ännu kvar i norra korväggen. Sakristian tillkom i samband med en ombyggnad på 1280-talet. 

Då slogs även valven i långhuset vilka ersatte det platta innertaket av trä. Yttermurarna byggdes på och taket höjdes. 

Från 1600-talet till 1800-talet genomfördes endast reparationer och mindre åtgärder. År 1641 hade kyrkan 

hamnat i så dåligt skick att Sveriges regering ålade församlingen att renovera den. Källa: Wikepedia

Gavel.jpg (152144 byte)

Koret domineras av det medeltida altarskåpet till jungfru Marias ära. Vid första anblicken ger det ett enhetligt intryck. Skulpturerna är icke desto mindre från olika tider, även om de alla torde vara utförda och slutligt hopfogade till detta märkliga altarskåp. Äldst är mittpartiet, corpus, som förmodligen härstammar från mitten av 1300-talet. Här skildras i mitten hur Maria krönes till himladrottning av Jesus Kristus.Till vänster därom ser vi ärkeängeln Gabriel och jungru Maria vid bebådelsen och till höger mötet mellan jungfru Maria och Elisabet, Johannes döparens moder. I vänstra dörren återfinns från vänster

aposteln Jakob i pilgrimshatt, Maria Magdalena och aposteln Petrus med nyckeln. I högra dörren ser vi från vänster aposteln Johannes med kalken, aposteln Paulus med svärdet och Johannes Döparen  med  en skål i vars botten är tecknat Lammet och korsfanan. Målningarna på yttresidorna av altarskåpets dörrar, liksom skåpets arkitektoniska utformning, härrör från 1480-talet. Källa:Folder i kyrkan

 

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10

1. Aposteln Jakob i pilgrimshatt

2. Maria Magdalena

3. Aposteln Petrus med nyckeln

4. Ärkeängeln Gabriel

5. Jungfru Maria vid bebådelsen

6. Maria krönes till hemladrottning av Jesus Kristus

7. Jungfru Maria och Elisabet

8.Aposteln Johannes med kalken

9. Aposteln Paulus med svärdet

10. Johannes Döparen

 

På östra korväggen hänger det ett altarskåp som under medetiden hade sin plats på lekmannaaltaret framme vid de nuvarande trappstegen upp till koret. Detta altarskåp anses vara

svenskt arbete från 1480-talet, kanske rent av från dominikanklostrets egen verkstad! I mittpartiet ses Kristus på korset, omgiven av jungfru Maria och aposteln Johannes och 

omkring dem Maria Magdalena till vänster och S:t Olov till höger. I vänstra flygeln återfinns från vänster S:t Erik med riksäpplet, S:t Barbara med ett litet torn med tre öppningar,

vilka symboliserar treenigheten, samt aposteln Petrus med en bok. I högra flygeln ser man från vänster aposteln Paulus, S:ta Katarina av Alexandria samt aposteln Jakob i Pilgrims-

dräkt. I gallerverket nedtill finns ett flertal röda rosor. De är Mariasymboler, särskilt vanliga i dominikanska sammanhang. Text från folder i kyrkan

 

 

 

 

Predikstol.jpg (133970 byte)

Interior2.jpg (165078 byte)Fonster_Skap.jpg (186264 byte)Interior.jpg (144108 byte)

skulptur.jpg (130602 byte)

skulptur2.jpg (127057 byte)

Vagg.jpg (162771 byte)

 

 

ORGELN

 

ORGELN

Byggd 2000 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Huvudverk

Svällverk
Pedal
Quintadena 16’ Salzinal 8’ Subbas 16’
Principal 8’ Gedackt 8’ Oktava 8’
Rohrflöte 8’ Principal 4’ Gedackt 8’
Oktava 4’ Flöte 4’ Oktava 4’
Spitzflöte 4’ Quinta 3’ Mixtur
Quinta 3’ Waldflöte 2’ Basun 16’

Superoctava 2’

Tertia 1 3/5’

Trompet 8’

Mixtur 4 ch

Scharf 3 ch

 

Trompet 8’

Dulcian 8’

 

Byggd bakom fasad av Olof Hedlund. Fasadpiporna är renoverade originalpipor.

Helmekanisk traktur och registratur.

Intonation: Anders Grönlund, Urs Borer, Anreas Krischer

Målning: Fredrikssons kyrk-och Restaureringsmåleri, Märsta.

Konservator Ingrid Hemgren, Riksantikvarieämbetet.

Kontrollant: Erik Lundkvist LMA

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan