Skuttunge kyrka 

Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. 

De putsade murarna består huvudsakligen av natursten. Fönstren har rundbågig form. Såväl långhuset som

 sakristian täcks av sadeltak, tornet kröns av en huv med lanternin. Ingång till kyrkorummet sker genom 

tornets bottenvåning. Kyrkan uppfördes sannolikt i början av 1300-talet, den trerummiga sakristian kan dock 

vara äldre. Under 1400-talet tillkom kyrkorummets stjärnvalv samt ett vapenhus, som revs i samband med att

 tornet uppfördes 1801-1803. Kyrkan har även haft en takryttare, som togs ned 1745. Fönstrens nuvarande 

form tillkom på 1760-talet, då kyrkan även erhöll ny takresning. Sedan tornet uppfördes har i princip bara

 underhållsarbeten skett av exteriören. Skuttunge kyrka var vid sin tillkomst annexkyrka till Uppsala domkyrkas

 sjätte kanonikat, Trinitatis, vars huvudkyrka var Helga trefaldighets kyrka i Bondkyrka socken. Detta har antagits

 vara en av förklaringarna till att sakristian har den ovanliga rumsindelningen med en stor sal och två mindre kammare. 

Interiören har främst gustaviansk prägel. Källa: Wikipedia

ORGELN

ORGEL

Byggd 1955-56 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

ÖV II sv

Pedal

Kvintadena 16'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Rörflöjt 4'

Principal 8'

Pricipal 4'

Principal 2'

Flöjt 4'

Spetsflöjt 4'

Nasat 1 1/3'

Kvintadena 2'

Flagflöjt 2'

Ters 4/5'

Fagott 16'

Mixtur IV 1'

Scharf II 2/3'

 

Trumpet 8'

Regal 8'

 

 

Tremulant

 

Tidigare orglar:

1790 av Jonas Ekengren, Stockholm, 10 st

1870 av Johan Edberg, Björklinge, 10 st

Åter hemsidan