Bro  kyrka

Den äldsta inventarien i kyrkan är dopfunten, men den största sevärdheten är utan tvekan det medeltida altarskåpet.

Mitt emellan Stockholm och Enköping är Bro kyrka belägen. En runsten till minne av stormannen Assur står vid vägen 

ca 200 meter innan kyrkan. Den fick sin nuvarande plats 1866. Runstenen har tidigare varit inmurad i väggen  till 

kyrkans vapenhus. Assur förmodas ligga begravd på kyrkans baksida där den s.k. Assurs hög ligger. Kyrkans äldsta 

delar härstammar från 1100-talet. Koret byggdes till på 1200-talets slut och i slutet på 1400-talet utökades långhuset 

med det parti där orgelläktaren och vapenhuset nu är. Den nuvarande sakristian tillkom 1780  och under senare delen 

av 1700-talet och framåt har flera renoveringar gjorts. Predikstol, dopfunt och altare är kyrkans viktigaste inventarier, 

varav den sistnämnda utan tvekan är bro kyrkas största sevärdhet.Predikstolen bär inskriften 1 maj 1650, dopfunten 

är huggen i sandsten på  1100-talets slut och det medeltida altarskåpet är tillverkat 1520 i Jan Bormans atelje i Bryssel.
Orgelläktaren tillkom 1777och den nuvarande orgeln byggdes 1967. År 1981 invigdes den nya kyrkogården med bl.a. 

en minneslund som är  belägen på en historisk begravningsplats (bronsåldersgrav). I en liten skrift "Bro kyrka" av Erik 

Alldahl kan du läsa mer. Den finns att köpa i kyrkan eller på pastorsexpeditionen.
Källor: Bro kyrka av Bengt Ingemar Kilström: Arkestiftets Stiftsråd (1985):   Bro kyrka av Erik Alldahl (1973)

 

Altarskåpet öppet. Tryck i varje bild för förstoring.

Altarskåpet stängt

Altarskåpet tillverkat i Brüssel i början av 1500-talet

Tryck i varje bild för förstoring

 

l. Judaskyssen. 2. Törnekröningen. 3. Kristus visas för folket ("Ecce ho­mo"). 4. Kristus bär korset. 5. Golgata. 6. Korsnedtagningen. 

7. Jesus läggs i graven. 8. Uppståndelsen. 9. Jesu himmelsfärd. 10. Kristus berövas sin livklädnad. Il. Kristus i dödsriket. 12. Predellan 

med Kristus i vinpres­sen, omgiven av de fyra latinska kyrkofäderna. -När skåpet är stängt: 13. Evangelisten Lukas med en tjur som 

symbol. 14. Evangelisten Johannes med örnen som sinnebild. 15. Evangelisten Matteus med en bevingad män­niska som sitt kännetecken. 

16. Evangelisten Markus med lejonet som sin symbol. 17. Kvinnan i solen, dvs Maria stående på en månskära och omgi­ven av solstrålar 

(jfr Upp 12:1). 18. Gregorii mässa. Bilderna l-Il har alla samband med passionshistorien. Motivet på pre­dellan är ovanligt i Sverige. 

Kristus i vinpressen är en nattvardssymbol. Man ser också hur hans blod från de heliga fem såren droppar ned i en kalk. Ett språkband 

ovanför Jesu huvud har texten: torcular calcavi solus et de gentibus non est vir mecu(m) isaie lxiii (= J ag trampade vinpressen ensam och 

ingen i folket hjälpte mig, Jes. 63(:3). De fyra kyrkofäderna är Augustinus med mitra och kräkla, Gregorius den store med tiara och kors-

stav (t.v. om vinpressen), Hieronymus i kardinals dräkt samt Ambro­sius i biskopsskrud (t.h. om vinpressen). Augustinus har följande text 

påsin banderoll: inspice i(n) wlne(r)a re(demp)tori(s), dvs skåda in i Frälsa­rens sår. På Gregorius språkband kan man läsa: passio c(hris)ti 

ad me (mo­ri)am (revocetur) -Må Kristi lidande återkallas i minnet. Hieronymus sä­ger: Passio tva do (mine) singvlare (est) remed(ium), 

vilket betyder: Ditt li­dande, Herre, är det enda botemedlet. Ambrosius slutligen har följande textband: noli ta(ntum) amittere benefi(c)ium = 

Avstå inte från en sådan stor välgärning (nådebevisning). -Kristus i vinpressen hör liksom Grego­rii mässa till de i senmedeltidens mystikt 

färgade fromhet ofta förekommande nattvards motiven. Bådadera hänger samman med den s.k. Helga Lekamenskulten.

Källa: BRO KYRKA - av Bengt Ingmar Kilström

altare.jpg (138626 byte)

 

 

ORGELN

 

   

ORGELN

Byggd 1967 av Åkerman & Lund. Orgeln har 15 stämmor, 2 manualer och pedal.

Orgelhusets guldbronserade träsniderier är bevarade från förra orgeln (1914),

som i sin tur övertog det från orgeln 1857. Dessförinnan fanns ett s.k. positiv om 4 stämmor.

DISPOSITION:  

Huvudverk

Bröstverk

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Spetsgamba 8'

Gedaktpommer 8'

Waldflöjt 2'

Koppelflöjt 4'

Nachthorn 4'

Sesquialtera 2-kor

Principal 2'

Fagott 16'

Mixtur 3-4 kor

Sifflöjt 1'

 

 

Vox humana 8'

 

 

 Tremulant 2 hast.

 

Koppel: Bv/Hv, Bv/P, Hv/B.

Ljudfil kommer senare

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Andra kyrkor i Upplands-Bro kommun:

Kungsängen

Håtuna

Västra-Ryd

Låssa

Håbo-Tibble

 

Åter hemsidan