Kungsängens kyrka

Ursprungliga kyrkan i romansk stil uppfördes tidigt på 1200-talet. Av denna återstår långhusets västra del. 

Omkring år 1300 förlängdes kyrkan åt öster och blev en salkyrka. Omkring hundra år senare uppfördes 

sakristian med kryssvalv. Under 1400-talets senare hälft tillkom vapenhuset med kryssvalv. Samtidigt välvdes

 långhuset och koret med kryssvalv. Kyrkorummets väggar och tak fick aldrig någrakalkmålningar, vare sig 

under medeltiden eller senare. Under 1600-talet och 1700-talet utfördes reparationer och ombyggnads-

arbeten. En omfattande restaurering företogs 1776 då fönstren fick sin nuvarande form. Fönstren på södra 

långväggen förstorades och tre nya fönster togs upp på norra långväggen. Predikstolen flyttades från södra 

sidan till sin nuvarande plats på norra sidan. En trappa togs upp från sakristian till predikstolen. 

Vapenhuset omvandlades till materialbod, sydportalen murades igen och ny ingång togs upp i väster. 

1881-1882 genomfördes en hårdhänt restaurering  efter ritningar av arkitekt Oskar Erikson. Samtliga gavlar 

murades upp med trappgavelavsatser, bågfriser tillkom  och ett litet torn restes på västra gavelns tak. Trappgavlar 

och torn murades upp av högrött tegel. Koret fick ett gjutet cementgolv. Kyrkans nuvarande utseende tillkom 

vid professor Martin Olssons restaurering 1920-1922, då 1880-talets tillskott togs bort och kyrkan återställdes

 i överensstämmelse med äldre avbildningar. Även interiören restaurerades. En del av dessa arbeten, bland annat 

slutna bänkar och konservering av predikstol och  altaruppsats, utfördes först 1945 och 1948. 1951-1952 

byggdes vapenhuset om till bisättningsrum. 1960 byggdes ett columbarium och 1972 tillkom en kapellbyggnad som 

ett annex till kyrkan och i anslutning till columbariet. Kapellbyggnaden uppfördes efter ritningar av arkitekterna Hans

 Matell och Anders Nordström och tillkom på grund av ett ökat innevånarantal i Kungsängen. I samband med 

kapellbyggnadens tillkomst inreddes kyrkans vapenhus till samtalsrum. Källa: Wikipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

     

Orgelfasaden i Kungsängens kyrka 

 

Gavotte

Arcangelo Corelli 1653- 1713

Inspelad i Kungsängens kyrka den 27 maj 2008

Vid orgeln: Ulf Norberg

 

Nr. 16 ur Heures Mystiques Op. 29

Léon Boëllmann, 1862-1897

                Inspelad i Kungsängens kyrka den 27 maj 2008

Vid orgeInspelningarna gjorda av Anders Söderlundln: Ulf Norberg

 

ORGEL

Ny orgel på gång  

 

Andra kyrkor i Upplands-Bro kommun:

Västra-Ryd

Håtuna

Bro

Låssa

Håbo-Tibble

Åter hemsidan