GOTLANDS KYRKOR

TREDING betecknade i gamla tider inom vissa landskap en indelning. Varje treding på Gotland omfattade ett antal "hunderi" eller ting, där

varje ting hade var sin domare, och hade för området ett gemensamt ting.  I Gutalagen var det stadgat att kyrkan i Atlingbo som var den i

medeltredingen först uppförda kyrkan, skulle liksom Fardhem i södra, och Tingstäde i norra tredingen vara fristadskyrkor, inom vars område

"mandråpare" hade 40 dagars skydd.

 

Nordertredingens

                      kontrakt är ett av tre kontrakt i Visby stift med kontraktskoden 1201. Det består av följande pastorat och församlingar:

                      Visby domkyrkoförsamling

                      Väskinde pastorat med Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnums, och Bäls församlingar..

                      Stenkyrka pastorat med Stenkyrka, Tingstäde, Martebo, och Lummelunda församlingar.

                      Bunge pastorat med Bunge, Rute, Fleringe, och Fårö församlingar.

                      Lärbro pastorat med Lärbro, Hellvi, och Hangvar,  och Halls församlingar.

                      Othems pastorat med Othems, och Boge församlingar.

                      Dalhems pastorat med Dalhems, Ganthems, Hörsne med Bara, och Ekeby församlingar.

                      Gothems pastorat med Gothems, Norrlanda, Källunge, och Vallstena församlingar.

   

Visby Domkyrka  

Väskinde kyrka  Bro kyrka  Fole kyrka  Lokrume kyrka  Henjums kyrka 

 

  Bäls kyrka  Stenkyrka kyrka  Tingstäde kyrka  Martebo kyrka  Lummelunda kyrka

 

Bunge kyrka  Rute kyrka  Fleringe kyrka  Fårö kyrka

 

Lärbro kyrka  Hellvi kyrka  Hangvar kyrka  Hall kyrka

 

Othems kyrka  Boge kyrka

 

Dalhem kyrka  Ganthem kyrka  Hörsne kyrka  Ekeby kyrka

Gothems kyrka  Norrlanda kyrka  Källunge kyrka  Vallstena kyrka


Medeltredingens

                      kontrakt är ett av tre kontrakt i Visby stift med kontraktskoden 1202. I kontraktet ingår följande pastorat och församlingar:

                      Eskelhems pastorat med Eskelhems, Tofta, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingar.

                      Stenkumla pastorat med Stenkumla, Västerhejde, och Träkumla församlingar.

                      Roma pastorat med Roma, Björke, Follingbo, Akebäcks, Barlingbo, Endre, och Hejdeby församlingar.

                      Östergarns pastorat med Östergarns, Gammelgarns, Kräklingbo, Anga, och Ala församlingar.

                      Vänge pastorat med Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhems, Viklau, och Halla församlingar.

                      Klinte pastorat med Klinte, Fröjels, Eksta, Sproge, Sanda, Västergarns, Mästerby, Hejde, och Väte församlingar

 

Eskelhems kyrka  Tofta kyrka  Vall kyrka  Hogrän kyrka  Atlingbo kyrka

 

Stenkumla kyrka  Västerhejde kyrka  Träkumla kyrka 

 

 Roma kyrka  Björke kyrka  Follingbo kyrka  Akebäck kyrka 

 

 Barlingbo kyrka  Endre kyrka Hejdeby kyrka 

 

Östergarns kyrka  Gammelgarn kyrka  Kräklingbo kyrka  Anga kyrka  Ala kyrka

 

Vänge kyrka  Buttle kyrka  Guldrupe kyrka  Sjonhems kyrka  Viklau kyrka 

 

  Halla kyrka

 

Klinte kyrka   Fröjel kyrka Eksta kyrka  Sproge kyrka Sanda kyrka

 

Västergarns kyrka  Mästerby kyrka  Hejde kyrka  Väte kyrka


Sudertredingens

kontrakt är ett av tre kontrakt i Visby stift med kontraktskoden 1203. Från 2006 har stora förändringar ägt rum i församlingsindelningen,

vilka framgår av mallen nedan. Tidigare ingick följande pastorat och församlingar:

Fardhems pastorat med Fardhems, Linde, Lojsta, Levide, och Gerums församlingar.

Garde pastorat med Garde, Etelhems, Alskogs, Lye, och Ardre församlingar.

Burs pastorat med Burs, Stånga, Närs, och Lau församlingar.

Alva pastorat med Alva, Rone, och Hemse församlingar.

Havdhems pastorat (pastoratskod 120305) med Havdhems, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo, och Silte församlingar.

Öja pastorat med Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre, och Fide församlingar.

 

Fardhem kyrka  Linde kyrka  Lojsta kyrka  Levide kyrka  Gerums kyrka

 

Garde kyrka  Etelhems kyrka  Alskogs kyrka  Lye kyrka  Ardre kyrka

 

Burs kyrka  Stånga kyrka  När kyrka  Lau kyrka

 

Alva kyrka  Rone kyrka  Hemse kyrka

 

Havdhems kyrka  Näs kyrka  Grötlingbo kyrka 

 

Eke kyrka  Hablingbo kyrka  Silte kyrka

 

Öja kyrka  Hamra kyrka  Vamlingbo kyrka  Sundre kyrka 

 


Foto: A. Söderlund

Åter hemsidan